សន្និបាតបូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ ២០១៥

សកម្មភាពចូលរួមរបស់ សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ ២០១៥ និង ទិសដៅការងារ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីស្ដីការ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៨-០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥